Лаборатория за гъвкави опаковки INTRAMA

Основен приоритет на INTRAMA е непрестанното самоусъвършенстване и гарантиране на постоянно високо качество на произвежданите опаковки.

За да контролира качеството на продукцията си и да осъществява регулярна развойна дейност, компанията инвестира в своя лаборатория за анализ на гъвкави опаковки. Лабораторията е оборудвана с висок клас техника и специализиран софтуер, който позволява изследване на опаковъчния материал в детайли.   

 

Благодарение на своята лаборатория INTRAMA:

  •          Осъществява контрол и мониторинг на производството посредством ежедневни тестове и анализи.  
  •          Анализира и доразвива развойната дейност на компанията в областта на гъвкавите опаковки. Извлича се, анализира се и се архивира информация как всеки един нов полимер повлиява на характеристиките и свойствата на многослойното фолио. Разработват се нови рецепти, осигуряващи по-добро качество и оптимизация на производствения процес. 

 

Част от анализите, които се извършват в лабораторията на INTRAMA са: 
  •  Прецизно измерване на дебелината на фолиото и математическо изчисление на стандартно отклонение на дебелината на фолиото (сигма – σ).

Измерените стойности се отразяват в техническите спецификации на фолиото. По този начин INTRAMA гарантира пълно съответствие между  реалното състояние на фолиото и това, което е отбелязано  в неговата техническа документация.

 

  • Измерване на статичен и динамичен коефициент на триене.

Анализът се изготвя посредством стандарт ASTM D 1894 -14. Анализът дава изключително предимство на INTRAMA при контролирането на коефициента на триене спрямо индивидуалните нужди на всеки клиент. Различните опаковъчни технологии, както и различните материали в пряк допир имат различни изисквания към този коефициент. В някои случаи е необходимо фолиото да има висок коефициент на триене, за да се избегне приплъзване на фолиото, докато в други случаи се търси точно обратния ефект и ниски стойности на коефициента. В лабораторията на INTRAMA се анализират различни повърхности като: PE към метал; PE към PE; PА към PE; PA към PA и др. Коефициентът на триене е ключов показател  при производството на фолиа за опаковане с флоупак машини, заради високата скорост на опаковъчния процес. Фолиото за флоупак машини е необходимо да може лесно да се приплъзва при допир с метал или друг материал т.е да има нисък коефициент на триене, за да се осъществи безпроблемно опаковане с високо качество.     

 

  • Анализ на структурата и разпределението на полимерите в многослойните фолиа.

Въведен е комбиниран метод на анализ, включващ използването на хистологичен микротом и поляризационен микроскоп + специализиран софтуер.  Посредством този анализ INTRAMA контролира и гарантира разпределението на полимерите спрямо предварително разработени рецепти. Така се осъществява постоянство в качеството и необходимите свойства на доставяното фолио.

За да се направи добър анализ  е необходима предварителна подготовка на пробата. Дебелината на анализираната проба не трябва да надхвърля 10µm. Само тогава поляризираната светлина дава максимална яснота и качество на картината. Този анализ е важна част от инструментариума на INTRAMA, чрез който се изследват опаковки на различни доставчици. Така, компанията е в детайли запозната с последните тенденции в индустрията и структурата на опаковъчните материали на пазара. 

  • Анализ на физико-механичните свойства на многослойното фолио.

Анализът е за определяне на здравината, степента на разтегливост на фолиото и момент на скъсване. Резултатите от анализа се отразяват в техническата документация. 

 

Като резултат от ежедневните изследвания, анализи и тестове, INTRAMA доставя фолиа с постоянно високо качество и в пълно съответствие с  показателите, посочени в техническата документация. Така, всеки производител, който опакова с фолиа INTRAMA, може да бъде сигурен, че неговият продукт е максимално добре защитен и опакован спрямо всички национални и европейски законодателства.